FAQ

De meest gestelde vragen.... Het anwoord niet gevonden? Mail ons => info@vostravel.be

Bij reizen aangeduid met het icoontje genieten snelle beslissers van een vroegboekbonus (op basisreissom) of een voordeel in natura.
Bij verblijf op dezelfde kamer van 2 volledig betalende personen kennen wij op basis van beschikbaarheid volgende (kinder)kortingen toe (tenzij anders vermeld):
0 - 02 jaar: - 100%
3 - 06 jaar: - 50%
7 - 11 jaar: - 25%
   ≥12 jaar: - 10%

* Bij reizen waar er een vroegboekkorting van toepassing is, kunnen wij geen vroegboekkorting en indien van toepassing, mogelijke kinderkorting afgeven. U ontvangt dan de hoogste korting.

Alle in de brochure vermelde prijzen zijn prijzen per persoon, op basis van een tweepersoonskamer. Voor singlekamers vermelden we een toeslag.
De heen- en terugreis zijn nooit in de vermelde prijs inbegrepen. VOS Travel streeft steeds naar een maximale doorzichtigheid in zijn prijzen: alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief reservatie- en/of administratiekosten en bijdrage tot het garantiefonds voor reisorganisaties en meestal ook inclusief lokale toeristenbelasting. Parkeerkosten zijn indicatief en mogelijk aan wijzigingen onderhevig.

Via het boekingsformulier bij elke reis op deze website, telefonisch ofwel bij jouw reisagent.
Om ontgoochelingen te voorkomen, is zeker in het hoogseizoen tijdig boeken noodzakelijk.
Bij boekingen binnen de 14 dagen voor vertrek brengen wij € 25 in rekening wegens extra communicatie- en verzendkosten per koerierdienst.
Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gemaakte boeking rekenen wij € 50 wijzigingskosten per persoon aan.
Voor wijzigingen binnen de 4 weken voor aankomst kunnen hierop annulatiekosten van toepassing zijn.

Een vlucht boeken via VOS Travel is helaas niet mogelijk. Wij hebben bij VOS Travel geen apart vluchtensysteem waar wij vluchten op kunnen bekijken.
 
Indien je een vlucht wenst te boeken naast de gewenste bestemming, raden wij aan om eerst het arrangement voor de benodigde periode bij ons aan te vragen. Wij kunnen achteraf nog altijd de boeking uit ons systeem annuleren zonder meerprijs. Een vlucht blijft vaakal geboekt of is vaakal enkel wijzigbaar tegen een hoge kost. Bij een groot deel van ons aanbod kunnen wij je overigens direct informeren (e-mail of telefonisch) of de tocht direct vanuit ons systeem boekbaar is of dat wij deze reis op aanvraag dienen te plaatsen bij de hotels.
Vaakal hebben wij dan al binnen de 24 uur een antwoord of dit mogelijk is.

1. Inschrijving en betaling van een reis
Een inschrijving gebeurt via het invullen van het reservatieformulier op de website of via e-mail of telefonische boeking. De voorschot- en saldofactuur worden opgestuurd ter bevestiging van de reservatie. Sluit je een eventuele reisverzekering af, dan wordt deze verzekeringspremie meteen aan je voorschotfactuur toegevoegd. Het feit dat de deelnemer het voorschot van € 175 per persoon of het saldo niet betaalt, betekent geenszins dat het contract wordt opgeheven. Dit met alle annulatiekosten ten gevolge. Het saldo dient in alle gevallen uiterlijk 30 dagen voor het vertrek betaald te worden. Wie met zijn/ haar handtekening nog andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van al die personen. Elke deelnemer dient te weten dat hij voor zijn eigen risico handelt.

2. Reissom
De gepubliceerde prijzen gelden per persoon en zijn btw inclusief. Ze werden ter goeder trouw berekend op 1 november 2023 volgens de toen geldende koersen. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen bij wijzigingen van wisselkoersen. Indien de verhoging van de globale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de deelnemer zijn contract zonder kosten opzeggen en heeft hij recht op terugbetaling van alle reeds betaalde voorschotten. Dergelijke annulatie moet ons wel schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na ontvangst van ons bericht van prijsverhoging.
Jouw bagage en eventuele fietsen vervoeren wij met de grootste zorg, maar steeds op eigen risico.
Bij reservatie binnen de 14 dagen voor vertrek worden € 25 kosten in rekening gebracht.

3. Wijzigingen door de deelnemer
Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gemaakte boeking rekenen wij u € 50 wijzigingskosten per persoon aan.
Voor wijzigingen binnen de 4 weken voor aankomst kunnen hierop annulatiekosten van toepassing zijn.
VOS Travel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen/annulaties (en de daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen) van de door de klant bestelde vluchten of treinreizen.

4. Annulatie door de deelnemer
Indien een inschrijving ongedaan wordt gemaakt, wordt afhankelijk van de annulatiedatum aangerekend:
• annulatie tot 8 weken voor afreis: 10 % van de reissom
• annulatie tot 4 weken voor afreis: 50 % van de reissom
• annulatie tot 1 dag voor afreis: 80 % van de reissom
• annulatie < 1 dag voor afreis: 100 % van de reissom
Dit risico kan gedekt worden door het afsluiten van een annulatieverzekering.

5. Annulatie of wijziging van het contract door VOS Travel nv
VOS Travel behoudt zich het recht voor een reis geheel of gedeeltelijk te annuleren indien zich voor of tijdens de reis buitengewone omstandigheden voordoen, d.w.z. omstandigheden die VOS Travel nv bij het verkopen van de reis niet kon kennen en die, waren ze hem bekend, de reis niet zouden laten doorgaan. De deelnemer krijgt de volledige, reeds betaalde, inschrijvingssom terug. VOS Travel nv mag na de reisbevestiging een wijziging van het reisprogramma doorvoeren of een wijziging in de verblijfsaccommodatie aanbrengen, maar moet deze wijziging direct aan de reisdeelnemer meedelen.

6. Beperkte aansprakelijkheid
Kosten voorvloeiend uit vertragingen in het transport als gevolg van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregelingen, zijn niet ten laste van VOS Travel.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals bv. epidemieën, oorlogen, zodat mogelijke extra vervoers- en/of verblijfskosten voor rekening van de reiziger zijn.
De reiziger erkent kennis genomen te hebben van de actuele, officiële reisadviezen via de overheid en te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door een pandemie (bv. Covid-19) en die van invloed kunnen zijn op zijn reis en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die de pandemie met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken.

7. Laattijdige betaling
Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet is vereffend, loopt er van rechtswege en zonder dat er een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 5 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden.

8. Reisdocumenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de nodige documenten. Alle gevolgen bij niet-naleving van de plaatselijke onderrichtingen en de daaraan verbonden kosten zijn ten zijnen laste. Een reisdocumentenset per kamer wordt toegestuurd.

9. Klachtenregeling
9.1 De inhoud van brochure, website en roadbooks wordt ter goeder trouw opgemaakt.
9.2 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, VOS Travel onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst zodat onmiddellijk naar een oplossing kan worden gezocht en VOS Travel de kans te geven een mogelijke tekortkoming nog tijdens de reis te verhelpen.
Na de reis worden - zonder deze kennisgave tijdens de reis - geen klachten meer aanvaard.
9.3 De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van de diensten die de reiziger niet ontvangen heeft en kunnen nooit de originele prijs overstijgen.

10. Geschillencommissie reizen
10.1 Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost of niet is opgelost binnen de vier maanden vanaf het einde van het reiscontract of vanaf de geplande vertrekdatum indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
10.2 Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
10.3 De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijk wetboek inzake arbitrage. De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
10.4 Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
10.5 Adres Geschillencommissie Reizen vzw is: Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel


11. Wettelijke borgtocht
Een wettelijke borgtocht van € 35.000 dekt onze beroepsverbintenissen onder de door het K.B. van 30 juni 1966, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 (B.S. 21 mei 1996), gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel. De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen twaalf maanden na de uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.


12. Insolventie
Conform Art. 36 van de reiscontractenwet is VOS Travel nv door Amlin Insurance SE, met maatschappelijke zetel te London UK Companies House nr. SEO 00095 verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen tegenover de reiziger na te komen. Bijkantoor in België : Zenith Building, Kon Albert II-laan 37 in 1030 Brussel (ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0644.921.425 - Onderneming toegelaten onder het codenummer 2943). Tussenpersoon is VVRO (Vereniging Vlaamse Reisorganisaties) met als adres Koningin Astridlaan 29/0001, 8200 Brugge.

U kan bij boeking opteren voor volgende mogelijke producten van Allianz Assistance
* enkel annulatieverzekering
* enkel reisbijstandsverzekering
* combi annulatie + reisbijstandsverzekering

Een beknopte samenvatting lees je hier

Mocht je liever een oplijsting zien met de verschillen per verzekeringen, kijk dan hier

 

De beknopte samenvatting van de annulatieverzekering vind je hier.
De algemene polisvoorwaarden van de annulatieverzekering vind je hier

De beknopte samenvatting van de reisbijstandsverzekering vind je hier.
De algemene polisvoorwaarden van de reisbijstandsverzekering vind je hier

De beknopte samenvatting van de annulatie- en reisbijstandsverzekering vind je hier.
De algemene polisvoorwaarden vande annulatie- en reisbijstandsverzekering vind je hier
 

Wie een fiets huurt, is daar zelf verantwoordelijk voor! Met andere woorden bij diefstal of schade draai je als huurder op voor de kosten. Gestolen of beschadigd materiaal moet aan de verhuurder vergoed worden. Deze verzekering beschermt tegen deze kosten. Bij diefstal moet je een PV laten opmaken door de lokale politie en bezorgen aan VOS Travel, die dan verder het nodige zal doen.
Eigen fietsen kunnen wij helaas niet verzekeren.

VOS Travel volgt nauwgezet de kleurcodes op die Buitenlandse Zaken (dagelijks) aanpast. De beslissing over het al dan niet doorgaan van een vakantie hangt samen met deze kleurcodes en voor onze reizen nemen wij de beslissing een week (7 dagen) voor vertrek.

LET OP : reizen met vertrek vanaf 1 juli worden niet langer automatisch geannuleerd bij een code rood (https://www.info-coronavirus.be/nl/). VOS Travel zal via meerdere objectieve gegevens bepalen welke reizen veilig kunnen uitgevoerd worden. Reizigers kunnen wel nog altijd wijzigen of annuleren conform de VOS Travel reisvoorwaarden.

Wat bij code rood?
Alle fiets- en wandelvakanties hebben de "BOEK ZONDER RISICO - GRATIS CORONA ANNULATIE"-garantie!
Als een reis ter plaatse technisch niet uitvoerbaar is door een overheid ingestelde veiligheidsmaatregel ten gevolge van Covid-19 garandeert VOS Travel in 2022 een volledig kosteloze annulering. (Met uitzondering van aangekochte annulatieverzekering)
 
Wat bij code oranje?
Bij code oranje is er geen formeel reisverbod. De vakantie kan doorgaan, maar wordt door Buitenlandse Zaken afgeraden. Indien u zelf beslist om uw reis niet te laten doorgaan zijn de normale annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Wat bij code groen?
Uw vakantie kan gewoon doorgaan.
Het is niet eenvoudig vooraf een juiste en eenduidige inschatting te geven van het niveau. Vaak spelen een veelheid van factoren een rol: dagafstanden, windrichting, weersomstandigheden, aantal versnellingen van je (huur)fiets, je fysieke gesteldheid of een combinatie van deze. Onderstaande indeling is een globale en gemiddelde indicatie. Sommige reizen vallen tussen 2 niveaus in en worden dan ook aangeduid met een icoontje 1-2.

 
Lichte reis in vrijwel vlak of glooiend gebied. Geen ervaring vereist.

 
Reis door licht heuvelachtig gebied, met langere gemakkelijke hellingen en korte, steilere hellingen. Enige ervaring vereist.

 
Reis door een heuvelachtig gebied, langere en steilere hellingen zonder dat deze overheersen. Ervaring in heuvelachtig gebied gewenst

 
Reis door een bergachtig gebied met grote hoogteverschillen. Ervaring in heuvelachtig gebied gewenst.


 
Het roadbook vormt zowat de “bijbel” van je fiets- of wandelvakantie. Hierin staat alle informatie over heenreis, hotel(s) en een gedetailleerde beschrijving van de tochten. Daarbij vermelden we ook de toeristische info, geschiedenis en geografie van de regio, wetenswaardigheden en openingsuren van bezienswaardigheden, een kleine tip, een tof café of restaurant,... Het roadbook (in handig A5 pocketformaat) vermeldt de afstand in detail, per honderd meter. Een kilometer- of een stappenteller kan een aanrader zijn, maar is zeker geen must. Om uw comfort nog te verhogen, voegen wij bij elke boeking een gratis roadbookdrager. Deze kan met de bijgevoegde strips gemakkelijk op elk fietsstuur bevestigd worden en beschermt het roadbook (en de kaart) tegen mogelijke wind en regen. Je ontvangt van ons ook de best mogelijke detailkaart van de omgeving en indien beschikbaar GPS-tracks.

Wij vragen beleefd uiterlijk 1 maand voor vertrek de volledige reissom te betalen. Daarna zenden wij je meteen alle reisdocumenten met hotellijst, roadbook, kaart en toeristische informatie toe. Er wordt 1 pakket per kamer voorzien. Wil je een extra set, dan kan dat tegen bijbetaling van € 20 (graag bij reservatie doorgeven a.u.b.).

Op bijna alle bestemmingen zijn huurfietsen van het type citybike en elektrische huurfietsen (e-bike) beschikbaar. Ze zijn uitgerust met voldoende versnellingen en meestal met een bagagetas (tenzij anders vermeld in het roadbook). Om hygiënische redenen zijn huurfietsen nooit uitgerust met een fietshelm, maar om  veiligheidsredenen raadt VOS Travel het dragen van een fietshelm wel aan. Wettelijk is het momenteel enkel verplicht in Spanje en Slovenië en voor kinderen en
jongeren onder de 12 jaar in Oostenrijk en onder de 18 jaar in Tsjechië.
De huurfiets is beschikbaar vanaf uw aankomstdag. Bij wat verder weg gelegen bestemmingen ( vanaf ca. 400 km afstand ) is fietsverhuur beschikbaar vanaf dag 2.
Wie een fiets huurt, is daar zelf verantwoordelijk voor! M.a.w. bij diefstal of schade draait u als huurder op voor de kosten. Gestolen of beschadigd materiaal moet aan de verhuurder vergoed worden. Onze huurfietsverzekering beschermt u tegen deze kosten. Bij diefstal moet u een PV laten opmaken door de lokale politie en bezorgen aan VOS Travel, die dan verder het nodige zal doen. De premie voor een normale huurfietsverzekering komt op € 3 per huurfietsdag per persoon, de elektrische huurfiets verzekering komt op € 5 per huurfietsdag per persoon. Uw eigen fietsen kunnen wij helaas niet verzekeren.
Wij werken met vele verschillende accommodaties, er is geen vaste regel waar de fietsen gestald worden. Ter plaatse zal een medewerker van het verblijf je vertellen waar u mogelijkerwijs je fiets veilig kan plaatsen. Zet de fiets altijd op slot, zelfs als de fietsenstalling op slot kan. Zorg ook dat waardevolle spullen niet achter blijven.
Uiteraard! Meestal kan je kiezen tussen het meenemen van je eigen fiets en het huren van een fiets. Niet op al onze bestemmingen zijn huurfietsen beschikbaar. Deze kosten
kunnen per bestemming verschillen en zijn bij onze medewerkers na te vragen.
Het is bijna in alle gevallen mogelijk de auto nabij het starthotel te parkeren. Vaakal is dit gratis en zijn de parkeerplaatsen niet bewaakt.
In sommige gevallen zijn hier kosten aan verbonden, die u meestal ter plaatse moet betalen. Deze informatie staat op onze website vermeld en staan later vermeld in de reisdocumenten. In de grotere steden kan de auto vaak in een nabijgelegen parkeergarage geparkeerd worden. Kosten zijn ter plaatse te betalen. 

Al onze reizen zijn eigen vervoersreizen. Het vervoer heen en terug zit niet in de prijs inbegrepen. In veel gevallen kunt u zelf kiezen uit het vervoer per eigen wagen, per trein of met het vliegtuig. Reist u met eigen wagen dan kan je deze veelal parkeren op of nabij het eerste hotel , dit vaakal gratis of op eigen kosten en op eigen risico. 

* Aanreis vliegtuig *
Indien je een vlucht wenst te boeken, raden wij aan om eerst het arrangement voor de benodigde periode bij ons aan te vragen. Wij kunnen achteraf nog altijd de boeking uit ons systeem annuleren zonder meerprijs. Een vlucht blijft vaakal geboekt of is vaakal enkel wijzigbaar tegen een hoge kost.
Bij een groot deel van ons aanbod kunnen wij je overigens direct informeren (mail of telefonisch) of de tocht direct vanuit ons systeem boekbaar is of dat wij deze reis op aanvraag dienen te plaatsen bij de hotels. Vaakal hebben wij dan al binnen de 24 uur een antwoord of dit mogelijk is.

Bij de meeste van onze vakantie bestemmingen zit toeristenbelastingen inbegrepen. Er zijn een aantal bestemmingen waar dit niet het geval is. Deze toeristenbelasting betaal je dan rechtstreeks aan het verblijf ter plaatse. Toeristenbelastingen zijn lokale belastingen die gemeentes gebruiken om lokale voorzieningen te onderhouden en eventueel te verbeteren.

Als je een standplaats vakantie boekt is dit geen probleem. Boekt u een rondreis dan is de omvang van je bagage beperkt tot 1 reistas/koffer van max. 15 kg per persoon.

Alle rechten berusten bij VOS Travel, tenzij anders vermeld. Beeldmateriaal gebruiken wij uitsluitend met toestemming van de rechthebbenden.
Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.
 

Reiscode Bestemming land Bronvermelding
  voorkant brochure 2024   © Shutterstock
  pagina 2 brochure 2024   © Graphius
  pagina 3 brochure 2024   © Graphius
  pagina 6 brochure 2024   © OÖ Tourismus
  pagina 26 brochure 2024 © Graphius
  pagina 30 brochure 2024 © AddeRegion Halland
WBE10-12 Ardennen  BE © Lüneburger Heide.de / ©FTLB_P.Willems
WBE20-21 Kalmthoutse Heide BE © ronaldboerjan
WBE30 Oostkantons BE © Dominik Ketz
WDU30 Vulkaaneifel  DE © Dominik Ketz Photography / Gesundland_VulkaneifelNW
WDU50 Zwarte Woud  DE © Pixabay/ Bad Peterstal Griesbach Tourismus
WDU51 Zwarte Woud  DE © Pixabay/ Bad Peterstal Griesbach Tourismus
WDU60 Bernkastel-Moezel DE © Germany.Travel
WDU70 Sauerland DE © 
WDU80 Teutoburger Wald DE © Teutoburger Wald Tourismus / Tourist Info Detmold
WFR30 Vogezen  FR © Parchotel / © ronaldboerjan | © Alain Collet
WGR20 Zakynthos GR © Reineke Wiegmani
WGR25 Kefalonia - Ithaka © Leludi
WIT10-11 Dolomieten  IT © Carlo Baroni + ronaldboerjan
WIT20-21 Calabrië IT © ronaldboerjan
WIT30-31 Puglia IT  © Slow Active Tours
WNE20 Twente NL © Twents Bureau voor Toerisme Rien van der Helm |  © rosvantwente | ©VVV De Lutte Losser
WNE30 Achterhoek NL © Grafschaft Bentheim Tourismus
WNE40 Veluwe NL © Wikimedia 
WNE50 Brabant NL © VVV Oisterwijk © ronaldboerjan
WNE60 Twente & Achterhoek NL © Rien van der Helm ©beleeffriesland
WO10 Tirol AT © Tourismusregion Alpbachtal
WPL10 Hoge Tatra PL © Pixabay
WPO20 Alentejo PO © Paulo Barata
WSP20 Pyreneeen SP  © CBH Camí de Bons Homes
WTS10 Boheems Woud  TS © Orfeo Office ©Rheinland-Pfalz Tourismus © ronaldboerjan

BE10-11 West-Vlaanderen BE © Westtoer / Jan D'hondt | © David SamynIov | © Orfeo Office
BE15-16 West-Vlaanderen BE © Westtoer | © ronaldboerjan | ©Adobestock
BE22-23 West-Vlaanderen BE ©Visit Flanders/Kris Jacobs | © Bird Service | ©Dreamstime
BE32 West-Vlaanderen BE © TPA Antwerpen
BE33 Oost Vlaanderen BE © Dienst Toerisme Gent | © Westtoer | © Tourismus Fland/Jens Rufenach
BE37 West-Vlaanderen BE  © Westtoer | © Toerisme Vlaanderen/ Couleur locale
BE45 Noordzeekust BE © De Kievith Toerisme Vlaanderen
BE50-53 Limburg BE © Toerisme Limburg Luc Daelemans
BE60-61 Kalmthoutse Heide BE © ronaldboerjan | © TPA Antwerpen | © VisitBrabant
BE70-71 West-Vlaanderen BE © Westtoer
BE80-81 Ardennen BE ©wbtourisme ©Visit_Ardenne | 
BE90 Oostkantons BE ©Stavelot-Tourisme | ©vennbahn.eu_D. Ketz |©Tourist Info Butgenbach
BE100-101 Ieper © Westtoer
DE10-11 Kopenhagen en Seeland DK © ronaldboerjan | © Visit Copenhagen | © Visit Denmark
DU10-11 Altmühltal DE © ronaldboerjan | © Radweg Reisen | © Naturpark Altmuehltal
DU15-16 Elbe DE © ronaldboerjan | © DZT Felix Meyer
DU20 Duitse Donau DE © Radwegreisen
DU22 Duitse Donau DE © Radwegreisen  | © ADFC
DU24 Duitse Donau DE © Radwegreisen
DU30 Niedersachsen DE ©Adobestock.
DU35 Pfalz DE © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH | © Tourist, Congress and Saalbau GmbH
DU40 Bentheim - Twente DE/NL © Grafschaft BentheimTourismus e.V.
DU45-46 Thüringen DE © Pixabay | © Thüringen Tourismus GmbH  | © Rheinland-Pfalz Tourismus
DU50-51 Lüneburger Heide DE © Lueneburger-heide.de | © Motiv-Luneburger Heide
DU60 Rijn DE © Dominik Ketz | © Ted Mcgrath
DU65 Westfalen DE © Dominik Ketz 
DU70 -71 Bodensee DE © Pixabay | © Radweg-Reisen
DU75 Zwarte Woud DE © Radwegreisen
DU80 Saarobermoezel DE © ronaldboerjan | © Jan Mensink | © tekstbureau klavertje4
DU85 Moezel DE © Tourist Information Bernkastel-Kues
DU86  Moezel DE © Tourist Information Bernkastel-Kues
DU87 Moezel DE © Tourist Information Bernkastel-Kues
DU90 Weser DE © Weserbergland Tourismus e.V | © Tourism Marketing Niedersachsen GmbH
DU100  Berlijn-Potsdam DE © Norbert Meise / Deutsche Bilddatenbank, GbR Lehnartz
DU110 Oostzee DE © Sellin | © Mecklenburgerradtour
DU111 Oostzee DE © Insel Rügen
DU112 Ostzeeradweg DE  
DU120 Sauerland DE © Tourismus Sauerland | © Stadtmarketing Sundern
DU130 Mainradweg ©donau-touristik ©ronaldboerjan
F10 Loire - Vendée FR  © Jérôme François | ©SudVendee_tourisme | © Shutterstock
F20-21 Charente-Maritime FR © ronaldboerjan | © Tourisme Charente-Maritime
F25-28 Elzas FR © ADT | © Espace Randonnée
F30-F31 Bourgogne FR  © Toerisme Bourgogne
F32-F33 Bourgogne FR © Toerisme Bourgogne
F40-41-42 Loire et Cher FR  © Relais Chambord | © Girolibero | © Cycling Europe | ©Tourisme Centre-Val de Loire
F45 Loire et Cher FR © Cycling Europe
F50-F51 Médoc FR  © Tourisme Aquitaine | © Tourisme Gironde | © Chateau Lynch Bages
F60 Entre-deux-Mers FR © Office de Tourisme Entre-deux-Mers
F65-66 Gers FR © ronaldboerjan | © Tourisme Gascogne | © Tourisme Gers
F80-85 Provence FR  © Atout France/Joel Damase | © Girolibero | ©provence-vaucluse-tourisme | ©ronaldboerjan | © Office de Tourisme d'Arles
F90   Ardèche FR © Tourisme Vaucluse | © On-Visite.com/Gerard Coing
F100-103 Bretagne FR © Atout France - Pierre Torset
F110 Somme FR © ronaldboerjan
F120 Argonne FR © Chatel Chehery © MRHOLLAND | © Gerard De Boer
F130 Aube FR  © Olivier Gobert-Troyes Champagne Tourisme | © CDT Aube
F140 Picardië FR © ronaldboerjan
F150 Normandië & Calvados FR © Emmanuel Berthier
F160-163 Frans-Vlaanderen FR © Nathalie Bartholomeus | © TO Béthune-Bruay | © TO Saint-Omer
GR10-11 Corfu GR  © ronaldboerjan | © Corfu Delfinia Hotel
GR25-28 Zakhyntos-Kefalonia-Ithaka GR © Leludi
HO10-HO11 Wenen-Boedapest HU © Rad&Reisen | © Donau Touristik
IT10-11 Veneto IT © Girolibero
IT15-16 Veneto IT © Girolibero | © Abano Montegrotto
IT20 Toscane IT  © Girolibero
IT30 Bolzano - Venetië IT  © Girolibero
IT50-51 Umbrie IT  © Ecologico Tours
IT55 Umbrie IT  © Ecologico Tours
IT60 Adriatico IT  © Girolibero | © TO Friuli-Venezia Giulia
IT70 Puglia IT  © Salento Bici Tour | © TO Puglia
IT75-78 Puglia IT © Salento Bici Tour
IT80 Ferrara IT  © Girolibero | © TO Ferrara
IT90 Sicilië IT © ronaldboerjan
IT100 Calabrië IT © Mezzogiornovakanties
KR10-13 Zadar & Kroatische eilanden KR © Zzuum
NE01 Rondje Holland NL © Richard Tulloch | © Anne Hamers RBT Heuvelrug & Vallei
NE10  Twente NL © VVV Ootmarsum-Dinkelland - Scholten Linde | © Twents bureau voor toerisme
NE15-NE16 IJsselmeer NL © ronaldboerjan
NE20 Veluwe NL © Lüneburger Heide.de | © TO Apeldoorn | © Bilderberg Hotel Apeldoorn
NE25 Delft NL © ronaldboerjan | © Radweg-Reisen | © VVV Delft
NE30-31 Friesland NL © Hylco Bouwstra | © Merk Fryslân | ©ronaldboerjan | VVV-Leeuwarden
NE40  Noord-Brabant NL © Fremdenverkehrsamt Grafschaft Bentheim 
NE45 Noord-Brabant NL © Fremdenverkehrsamt Grafschaft Bentheim | © TO Oisterwijk
NE50-51 Drenthe NL © Marketing Drenthe | ©ronaldboerjan | © grapho - Nieuw Buinen | © Marketing Groningen
NE55 Utrecht NL © Anne Hamers RBT Heuvelrug & Vallei
NE70  Vechtdal NL © Richard Broekhuijzen
NE71 Vechtdal NL © Richard Broekhuijzen
NE72 Vechtdal NL © Richard Broekhuijzen
NE75 Vechtdal combi NL © Richard Broekhuijzen
NE80 Limburg NL ©Toerisme Vlaanderen en stad Genk | © David SamynIov | © Visit Zuid-Limburg | © TO Luik | © Zuid Limburg Beeldbank
NE85 Geldrop NL © ronaldboerjan | © TPA Antwerpen
NE90 Twente NL © Enschede Promotie - Frans Dekker | © Rien van der Helm
NE110 Achterhoek NL © ronaldboerjan
NE115 Zuid-Holland NL © Apollo Hotels | © VVV Zuid-Holland Zuid | © Hugo Potharst
NE130 Rivierenland NL © Mooi Gorinchem
NE170 Amstelland NL © ronaldboerjan
NE180 Waddenzee/IJsselmeer NL © Boatbiketours | © Brent Kok
NE190 Alkmaar NL © Derijp
NO10 Unionsleden NO/ZWE © Unionsleden- Bengtsfors-Kommun
O15 Karinthië AT © Obersammelsdorf | © Franz Gerl
O20-21 Tirol AT © Alpbachtal Seenland Tourismus 
O30-31 Tauern AT
O40-O41 Donau AT © WGD Donau Oberösterreich Tourismus | © Stadt Passau
O45-46 Donau AT © OOE Tourismus Weissenbrunner
O47-48 Donau AT © Tourismus Erber
O50-O51 Donau AT © Rad und Reisen Eurocycle
O52-O53 Donau HU © Rad und Reisen Eurocycle
O60-O61 Salzkammergut AT © Salzburg Tourismus | © STMG
PL10 Krakau-Tatra PL © Bird Service
PL20 Mazurië PL © Pools Informatiebureau voor Toerisme | © TO Warsaw
PO10-16 Algarve PO  © Tearaway.co.nz | © TO Algarve | ©Eurovelo
PO20 Porto-Minho PO © ronaldboerjan
PO30 Porto-Coimbra PO © Vinitur
SK10 Liptov & Tatra SK © Sojka Hotel & Resort | © Visit Liptov
SL10 Julische Alpen SL  © Helia
SL20 Ljubljana-Koper SL  © Slovenian Tourist Board - J. Jerasa 
SP10 Tarragona - Ebro SP © Spain Tour | © Marc Castellet | © TO Catalunya
SP20 Catalonië SP  © ronaldboerjan
SP30-31 Mallorca SP © Spaanse dienst voor Toerisme Brussel ©ronaldboerjan | ©Pixabay
SP50 Teruel ©liesbruneel
SP60 Alicante-Valencia SP © Spain Tour
TS11 Zuid-Bohemen TS © Czechtourism.com
TS20-21 Moldau en Elbe TS © Orfeo Office
ZE10 Zweden ZWE © Magnus Andersson Region Halland
ZW10-11 Zurich ZWI © Kärnten Werbung - Zupanc | © TO Zwitserland | ©Radweg-Reisen

Blog 'Wandelvakanties in de kijker' © Dominik Ketz/Westerwald Touristik-Service
Brochure aanvraag wandelvakanties © OÖ Tourismus
Blog 'Reisverslag Aurélie Algarve' © Aurélie Vandenbulcke | ©Eurovelo
Wandel algemeen © STG